AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: GRAMONA, S.A.

Domicili Social: C/ Indústria, 36, 08770 (Sant Sadurní d’Anoia) Barcelona

C.I.F.: A08826190

Adreça de correu electrònic: derechos@gramona.com

Telèfon: 938 91 01 13

Web: gramona.com

Registre Mercantil de Barcelona: tom 45.814, Foli 61, Full B-65664

 1. OBJECTE

El present Avís Legal té com a objectiu informar a tots els usuaris sobre la configuració i Condicions d’Ús del lloc web (gramona.com) propietat de GRAMONA, S.A. D’aquesta manera, GRAMONA, S.A. compleix amb les obligacions previstes de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

El present Avís Legal està subjecte a revisió contínua per part de GRAMONA, S.A., modificant-se sempre que resulti necessari a fi d’adaptar-ho a l’actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre lloc web. Per això, li recomanem revisar periòdicament aquest document per a mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb la configuració i ús del lloc web.

 1. ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

El acceso y uso del Sitio Web le atribuye la condición de “usuario”. Desde dicho acceso y/o uso, se considera que el usuario acepta de forma absoluta y sin reservas las normas y condiciones de uso previstas en el presente Aviso Legal. Si el usuario decide no aceptar cualquiera de las referidas normas o condiciones, o manifiesta algún tipo de reserva, debe abstenerse de acceder y/o utilizar nuestro Sitio Web.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

3.1.       Caràcter gratuït d’accés al lloc web

L’accés i ús del lloc web de GRAMONA, S.A. té caràcter gratuït per a tots els usuaris. En el cas que hi hagi una àrea que estigui sotmesa a pagament, s’informarà l’usuari degudament.

3.2.       Obligació de fer un ús correcte del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web conformement a les disposicions del present Avís Legal, havent d’abstenir-se de realitzar les següents accions:

 • dur a terme activitats contràries a la Llei vigent, moral, als bons costums o a l’ordre públic establert, o amb finalitats il·lícites, prohibits o lesius de drets i interessos de GRAMONA, S.A. o de tercers (especialment, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs).
 • utilitzar el lloc web o part del mateix en altres llocs web privats o comercials, així com establir enllaços o enllaços al lloc web o a algun dels seus continguts (excepte autorització expressa i per escrit de GRAMONA, S.A.).
 • falsejar la identitat de l’usuari o suplantar la d’un tercer, així com facilitar dades falses en l’emplenament de formularis i altres documents d’anàloga naturalesa. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a GRAMONA, S. a. permanentment actualitzada, sent a més l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pogués causar a GRAMONA, S.A. o a tercers per això.
 • utilitzar codis maliciosos o programes informàtics que puguin interrompre, obstaculitzar, inutilitzar o directament danyar el lloc web, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport.

Els continguts i serveis oferts a través del lloc web estan destinats per a ser utilitzats per persones majors d’edat.

GRAMONA, S.A. es reserva el dret a denegar discrecionalment a qualsevol usuari l’accés al lloc web, els seus continguts i serveis, si existeixen indicis que els ha utilitzat o els utilitzarà infringint les disposicions del present Avís Legal. GRAMONA, S.A. conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li enfront de l’usuari, especialment els referents a l’inici de procediments judicials penals o civils.

 1. RESPONSABILITATS

L’usuari utilitza el lloc web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés, l’usuari s’obliga a utilitzar el lloc web conforme a la Llei i les disposicions del present Avís Legal, responent davant de GRAMONA, S.A. i davant de tercers de qualsevol mal o perjudici que pogués causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

GRAMONA, S.A. proporciona als seus usuaris l’accés al present lloc web, els seus continguts i serveis amb un nivell de competència i diligència raonable. En aquest sentit, el present lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. A més, el lloc web utilitza cookies per a dur a terme determinades funcions considerades imprescindibles per al seu correcte funcionament i visualització. Per a obtenir més informació sobre les cookies que gestiona GRAMONA, S.A., l’usuari pot accedir a la Política de Cookies.

No obstant això, GRAMONA, S.A. no pot oferir garanties ni fer-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de:

 • la falta de disponibilitat o efectiu funcionament del lloc web, dels seus serveis i continguts a causa de causes alienes al control de GRAMONA, S.A.
 • accions necessàries per a dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues del lloc web.
 • fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei, així com altres circumstàncies esdevingudes per casos fortuïts o de força major.
 • continguts publicitaris o ofertes que pogués albergar el lloc web, sent els anunciants o oferents els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix amb la normativa legal aplicable. GRAMONA, S.A. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin presentar aquests continguts.
 • informació publicada en el lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
 • errors de seguretat que puguin causar-se en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l’usuari utilitzat per a la connexió al lloc web.
 • un ús del lloc web, dels seus serveis i continguts, il·lícit, negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal.
 • l’incompliment o la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels productes o serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris a través del Lloc web.
 • informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu i no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, xarxes socials o qualsevol altra plataforma que permeti a usuaris i tercers publicar continguts en el lloc web. No obstant això, en virtut dels arts. 11 i 16 de la LSSICE, GRAMONA, S.A. es posa a la disposició dels òrgans competents col·laborant amb ells de manera activa en la retirada i, si escau, el bloqueig de tots aquells continguts que atemptin contra els principis recollits en l’art. 8 de la citada Llei. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’infringir el citat precepte legal, es prega que ho notifiqui immediatament a GRAMONA, S.A. (derechos@gramona.com).

El lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web i incorporar informació o serveis de tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a informació d’empreses col·laboradores. GRAMONA, S.A. no exerceix cap control sobre els mateixos i no es responsabilitza del seu contingut ni funcionament. GRAMONA, S.A. únicament ofereix a l’usuari aquests enllaços i informació o serveis per a la seva comoditat, sent responsabilitat del mateix llegir i acceptar les Condicions d’Ús i Política de Privacitat publicats en els llocs web o aplicacions vinculats.

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

GRAMONA, S.A., en qualitat de titular i responsable del present lloc web, informa a tots els usuaris que hagin facilitat o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que aquests seran tractats per GRAMONA, S. A. conformement a la normativa legal de referència en matèria de protecció de dades, això és, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

A aquest efecte, les dades personals dels usuaris seran tractades de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, respectant al mateix temps la resta d’obligacions i garanties establertes a la citada normativa legal.

Per a obtenir més informació sobre com gestionem les dades personals dels usuaris, consulti la nostra Política de Privacitat.

 1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts del lloc web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius, són propietat de GRAMONA, S.A. o de tercers amb els quals es col·labora, sent aquests els titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no adquirint l’usuari cap facultat sobre ells pel mer accés i/o ús del lloc web.

Queda prohibida la utilització, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts del Lloc web de qualsevol manera per part de l’usuari, excepte en els casos contemplats legalment o expressament autoritzats per GRAMONA, S.A. En aquest sentit, s’exceptua l’explotació dels continguts que siguin expressament autoritzats per GRAMONA, S.A. als seus clients o proveïdors en virtut del corresponent contracte, així com l’ús personal i privat dels continguts d’accés lliure i gratuït existents en el lloc web.

Qualsevol ús dels continguts del lloc web que incompleixi l’anterior obligació, es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de GRAMONA, S.A. o de tercers, podent ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals.

A fi de poder realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles vulneracions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de GRAMONA, S.A. o dels seus legítims titulars, pot fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic: derechos@gramona.com

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals de Barcelona per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les previsions recollides en aquest Avís Legal, renúncia expressament a qualsevol fur diferent que per aplicació de la Llei vigent pogués correspondre-li.

No obstant això, si l’usuari presenta la condició de consumidor, les disposicions de l’Avís Legal estaran igualment subjectes a la corresponent legislació local aplicable, sotmetent-se conseqüentment qualsevol controvèrsia als tribunals competents del domicili de l’usuari.